egyszeruaip.hu ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse Azbejné Havancsák Izabella, mint honlaptulajdonos (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, az adatvédelmi- és kezelési politikát, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az Adatkezelő valamennyi személyes adatkezelésére kiterjed.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a Felhasználókat a honlapján értesíti.

Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználó információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap használata teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerülnek az Adatkezelőhöz, melyeket hozzájárulás jogalapokon kezel. Ennek a tájékoztatónak a  célja, hogy minden adatkezelési tevékenységet, amelyet a honlap használ a Felhasználó átlássa és az Adatkezelő minden adatkezelési célja és azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsó sorban a Felhasználó ezzel kapcsolatos biztosított jogai világosan érthetőek legyenek.

Irányadó jogszabályok

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A tájékoztató összeállításakor az Adatkezelő figyelemmel volt továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak:

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége és tevékenysége:

Név: Azbejné Havancsák Izabella

Székhely: 1125 Budapest Tündér utca 16/a.

Telefon: +36-70-6154163

E-mail: info@egyszeruaip.hu

Weblap címe: egyszeruaip.hu

Az adatkezelő nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezelés célja:

  1. Hírlevélre feliratkozás: 

Az Adatkezelő rendszeres időközönként hírlevelet küld azoknak, akik érdeklődnek a honlap témája iránt. 

A kapcsolatfelvétel önkéntes az egyszeruaip.hu weboldalon megadott adatokon keresztül. amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá adatai megadásához az Adatkezelő nem tud hírlevelet eljuttatni a Felhasználóhoz.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, elektronikus hírlevelek kiküldése, marketing tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz leiratkozásig tart. Az adatkezelés módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben az  info@egyszeruaip.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a hírlevelekben elhelyezett Adatmódosítás ill. Leiratkozás linkre kattintva.

Adatfeldolgozó:

Név: 

2. Kapcsolat oldal:

A kapcsolat oldalon a Felhasználó kérdéseket tehet fel a honlap témájában. Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az Adatfelhasználó nem kap elég információt a válaszadásra, előfordulhat, hogy nem tudja teljesíteni a Felhasználó kérését, vagy nem tud választ adni. 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, üzenet.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzi meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

3. Közösségi oldalak

Az Adatkezelő a közösségi oldalakon tartja a Felhasználóval a kapcsolatot, így a Felhasználó Facebook/Pinterest/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználói nyilvános profilképe látható az Adatkezelő számára, amennyiben a Felhasználó regisztrált ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis szövegfájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel, illetve egyéb statisztikákat ment, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

A „sütik” használatát a böngészőn belül a Felhasználó bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető (Beállítások/Adatvédelem). Itt lehetősége van megtiltani a „sütik” tárolását.

Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Amennyiben a Felhasználó csatlakozik az Adatkezelő Facebook profiljához (Egyszerű AIP) követőként, akkor ott a Meta Platforms Ireland Ltd. adatkezelési és „cookie”-szabályzata az irányadó.

Sütik fajtái:

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó  által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a weboldalunk használatát.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezek a sütik nem tudják a Felhasználó személyét beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt a Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen a Felhasználó hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel a Felhasználó személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban a Felhasználó igényeihez igazíthassuk. 

Teljesítményt biztosító sütik

A weboldalon az Adatkezelő használ olyan sütiket, melyek lehetővé teszik, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

A Google Analytics alkalmazása

Honlapon a Google Analytics programot használja. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít, hogy pontosabb képet kapjunk látogatók tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. 

Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van arra, hogy ne engedje meg az ún. sütikezelést a egyszeruaip.hu weboldal alján. Módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Facebook-hirdetések használata

A weboldalon a Facebook-hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy Felhasználó a weboldalt meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szerez az Adatkezelő – azt a célt szolgálják, hogy pontosabb hirdetéseket tudjon megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jut. Ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőben letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a Felhasználó nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldal látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjt az Adatkezelő, mint például az oldal látogatás, a kosár oldal megtekintés vagy a vásárlás. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. A Facebookon belül módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences.

A Facebook adatvédelmi információit itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelőn kívül más munkatárs nem kezeli és az adatokat harmadik félnek nem adja át, azonban az Adatkezelő Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés

Rackhost Zrt. Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. – tárhelyszolgáltatás

Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni a info@egyszeruaip.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben.

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen a info@egyszeruaip.hu e-mail címen.

Az érintett jogosult továbbá a panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) felé amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Jelen adatkezelési szabályzat érvényes: 2022. 01. 29-től

Jogi nyilatkozat:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az átadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot.

Az átadott információk az előadó saját ismeretét és tapasztalatát tükrözik

Az átadott információkat a címzett a saját felelősségére használja.

Az ismeretek egyéni gyakorlati alkalmazása és értelmezése kizárólag a címzett felelőssége.

Bármilyen étrend- és életmódbeli változtatással kapcsolatban minden esetben ki kell kérni kezelőorvos véleményét.

Az átadott információkat nem orvosi diagnózis, megelőzés vagy kezelés megállapítására szánták és nem is lehet ilyen célra felhasználni, beleértve az ön-diagnózist, megelőzést és -kezelést is.

Sem utasításokként, sem egyértelmű nyilatkozatokként, csakis tájékoztató, figyelemfelkeltő információként értelmezhetők a tartalmak.

A tartalmak, információk közzé tevője, megjelenítője, vagy szerzője semmilyen erkölcsi, vagy anyagi felelősséggel nem tartozik a használatból eredő bármilyen – közvetlen vagy közvetett – jellegű kárért.

A tartalmak, információk közzé tevője, megjelenítője, vagy szerzője kifejezetten kizár minden felelősséget, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az ezekben az anyagokban foglalt bármely és mindennemű információ, vagy egyéb tartalom alapján valamely cselekvést megtesznek, vagy nem tesznek meg. Ezek az anyagok és információk kizárólag oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és semmi esetre sem értelmezhetők orvosi tanácsadásként. Az átadott információ nem hoz létre szakképzett egészségügyi szakemberrel való kapcsolatot, és nem szándéka ilyen kapcsolatot helyettesíteni sem. Mindig kérje ki háziorvosa vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát valamely egészségügyi állapotra vagy az egészségére vonatkozó bármely kérdésével, valamint mielőtt különleges étrendbe, testmozgásba kezd, vagy táplálék-kiegészítő szedését kezdené meg.

SOHA NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL A SZAKKÉPZETT ORVOS ÁLTAL ADOTT TANÁCSOKAT, NE HALASSZA EL ORVOSI VIZSGÁLAT VAGY KEZELÉS KÉRÉSÉT ÉS NE HAGYJA ABBA FOLYAMATBAN LÉVŐ ORVOSI KEZELÉSÉT OLYAN INFORMÁCIÓ MIATT, AMIT EBBEN A JELENTÉSBEN OLVASOTT.

AMENNYIBEN SÜRGŐS ORVOSI ELLÁTÁSRA/KEZELÉSRE VAN SZÜKSÉGE, KERESSE FEL KEZELŐORVOSÁT VAGY A LEGKÖZELEBBI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYT!